Definities

Deze Overeenkomst bevat bepaalde belangrijke termen die specifiek worden gedefinieerd in de onderstaande definities. Gedefinieerde termen worden in de overeenkomst met een hoofdletter aangeduid.

Overeenkomst
Deze Safari-overeenkomst tussen de klant en Grassrootz Adventures, met inbegrip van andere schriftelijke bewijsstukken waarnaar hierin kan worden verwezen en/of die bij dit document zijn gevoegd

Grassrootz
Grassrootz Adventures en haar dochterondernemingen die over het algemeen door elkaar kunnen worden gebruikt met ‘wij’ of ‘ons’ of ‘onze’ wanneer ze bezittelijk verwijzen naar Grassrootz, waarin de context de rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers toelaat.

Bezoeker
De persoon die bovenaan de overeenkomst wordt genoemd als ‘Bezoeker’ die deze Overeenkomst aangaat met Grassrootz Adventures en door elkaar kan worden gebruikt met ‘u’ of ‘uw’ wanneer hij bezittelijk naar de Bezoeker verwijst.

Reisleider
Uw chauffeur/gids is de reisleider.

Nauwkeurigheid van de informatie

De beschrijvingen, informatie en meningen die door ons worden gegeven met betrekking tot nationale parken, waarnemingen van dieren, accommodatie, routes, gorillavergunningen en beveiliging worden te goeder trouw gegeven, op basis van de meest recente informatie waarover wij beschikken. Alles is in acht genomen om de juistheid van de verstrekte informatie te waarborgen. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten of weglatingen veroorzaakt door zaken buiten onze controle.


Boeking Details

1.1 Boekingsgegevens Wij verwijzen naar de bijgevoegde bijlage voor aankomst-/vertrekdatum, aantal bezoekers, routebeschrijving, enz.

1.2 Pakketkosten Wij behouden ons het recht voor om fouten in zowel geadverteerde als bevestigde prijzen te corrigeren en zullen dit doen zodra wij ons bewust worden van een dergelijke fout.

Deze kosten zijn inclusief:

 • Luchthaven transfers
 • Accommodatie
 • Maaltijden waar vermeld
 • De diensten van een Engelssprekende chauffeur/gids
 • een 4×4 Safari voertuig
 • Boottochten en rondvaarten
 • Park entree kosten voor de Nationale parken
 • Gorilla- en chimpanseevergunningen, indien van toepassing

Deze vergoeding is exclusief onder andere:

 • Vliegtickets naar Oost-Afrika
 • Inreisvisa, luchthavenbelastingen en fooien
 • Persoonlijke uitgaven zoals drankjes en wasgoed

Betaling

2.1 Aanbetaling Grassrootz verlangt een aanbetaling van 20% van de Pakketkosten en – indien van toepassing – een aanbetaling van 100% van de Gorilla en Chimps vergunningen bij acceptatie van de safari offerte ter verkrijging van accommodatie, vergunningen, etc

2.2 Saldo Het openstaande saldo van uw boeking dient 2 weken voor aankomst te worden voldaan.

2.3 Bankoverschrijvingen dienen te worden gedaan aan:

Grassrootz Adventures
Korianderstraat 69
3544 BP Utrecht

Rekening nummer: NL42 INGB 0006 750 464
BIC: INGBNL2A

Annulering en beëindiging

3.1 Annuleringen door u Alle annuleringskosten zijn afhankelijk van het aantal dagen voor aankomst:

28+ dagen voor aankomst – Verlies van aanbetaling
14+ / 28 dagen voor aankomst – 75% van de pakketkosten
14 dagen voor aankomst – 100% van de pakketkosten

Houd er rekening mee dat gorilla- en chimpanseevergunningen in Oeganda niet worden gerestitueerd als ze al geboekt zijn, aangezien dit het beleid is van de Uganda Wildlife Authority.

3.2 Annuleringen door ons We streven er altijd naar om annulering te voorkomen, maar we moeten ons het recht voorbehouden om dit te doen als u niet alle verschuldigde betalingen volledig en op tijd doet of als gevolg van ongebruikelijke en onvoorziene omstandigheden buiten onze controle.

3.3 Beëindiging Grassrootz behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door de Bezoeker schriftelijk op de hoogte te stellen indien het gedrag, handelen en/of gedrag van de Bezoeker naar het oordeel van de Reisleider/Grassrootz bedreigend of onaanvaardbaar beledigend wordt geacht.


Verzekering

4.1 De bezoeker De bezoeker is als enige verantwoordelijk voor het evalueren en bepalen van het type, de omvang en de niveaus van verzekeringsdekking die u nodig heeft of wenst tijdens uw verblijf in Oost-Afrika, inclusief – maar niet beperkt tot – dekking voor: reizen, medische kosten, aansprakelijkheid als gevolg van persoonlijk letsel van u of een derde partij.

Medische behoeften en vereisten

.5.1 Medische behoeften Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om ervoor te zorgen dat u passend medisch advies van een arts heeft ingewonnen met betrekking tot reizen naar Oost-Afrika. Dit omvat de juiste inentingen, immunisaties en medische behandelingen voorafgaand aan uw aankomst, evenals het meenemen van alle noodzakelijke/aanbevolen medicijnen of medische apparatuur.

5.2 U gaat er hierbij mee akkoord dat u alle medische constituties en gezondheidskwesties die relevant zijn voor vertrek en uw verblijf in Oost-Afrika volledig aan ons bekendmaakt.

Vervoer

6.1 Het Voertuig en de Bestuurder Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de voertuigen in een rijklare staat worden afgeleverd, maar er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor pech, schade of vertraging. In geval van pech is het onze verantwoordelijkheid vervangend vervoer te organiseren. We kunnen het voertuig in kwestie terugtrekken of repareren. Onze voertuigen mogen alleen worden bestuurd door de door ons geselecteerde chauffeurs, wiens beslissing over alle zaken, zoals de afgelegde route, definitief is.

6.2 Wegen in Oost-Afrika De wegen in Oost-Afrika kunnen ruw zijn, vooral tijdens het regenseizoen. Daarom kost het meer tijd om dezelfde afstand af te leggen in vergelijking met westerse landen.


Safari-voorwaarden

7.1 Nationale Parken De bezoeker(s) begrijpt, respecteert en volgt hierbij de regels van de Uganda Wildlife Authority (UWA).

7.2 Gorilla- en chimpanseevergunningen Pas na ontvangst van de betaling kunnen vergunningen voor het volgen van gorilla’s in het betreffende Nationaal Park worden aangeschaft. Het verkrijgen van een gorilla trekking vergunning is geen garantie om een gorilla te zien. Lokale omstandigheden zorgen er soms voor dat de toegang tot de gorilla’s op korte termijn onmogelijk wordt gemaakt. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige omstandigheid die ertoe zou kunnen leiden dat gorilla trekkings worden geannuleerd, of het nu gaat om sluiting van het Nationaal Park of grenzen; afwezigheid van de gorilla’s of algemene veiligheid. Restituties zijn ter beoordeling van de relevante autoriteit en we kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. We zullen ons maximaal inspannen om een terugbetaling te verkrijgen en als een terugbetaling wordt betaald door de relevante autoriteit, zullen we deze doorgeven aan de klant.

7.3 Het reis schema: Grassrootz behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden, zoals – maar niet beperkt tot – wegafsluitingen, slecht weer, problemen met nationale parken of hotels en veiligheidsoverwegingen te wijzigen. In dergelijke gevallen zullen alternatieve regelingen worden getroffen als de omstandigheden dit toelaten.

Vrijwaringen en afstand van aansprakelijkheid, overmacht

8.1 Vrijwaring en ontheffingen ten gunste van Grassrootz De Bezoeker ontslaat hierbij volledig, permanent en onherroepelijk Grassrootz, inclusief al haar opvolgers en wijst haar deelnemers niet aan van alle acties, rechtszaken, aansprakelijkheid, claims, eisen, verliezen, kusten en/of rechtsvorderingen tot schadevergoeding of andere wettelijke of billijke genoegdoening van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, claims voor persoonlijk letsel, emotioneel letsel, ziekte, ziekte, overlijden, materiële schade of andere verliezen, kosten en/of schade (gezamenlijk ‘claims’), die hierna kunnen voortvloeien uit welke oorzaak dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die voortvloeien uit uw deelname aan een project, activiteit of evenement dat is gelieerd aan of verband houdt met Grassrootz, al dan niet voorzienbaar of bijgedragen door nalatig handelen of nalaten van Grassrootz of anderen. De ontheffingen zijn bedoeld om zo breed en inclusief te zijn als wettelijk is toegestaan.

8.2 Aansprakelijkheid De Bezoeker blijft persoonlijk en alleen aansprakelijk voor zijn/haar gedrag, handelen en/of nalaten. Grassrootz is niet aansprakelijk voor – maar niet beperkt tot – diefstal, stakingen en overmacht.

8.3 Overmacht Diverse gebeurtenissen waarop Grassrootz geen invloed kan uitoefenen, kunnen leiden tot verstoring, vertraging of annulering van de Safari. Dergelijke omstandigheden omvatten waarschijnlijk; rellen of burgeroorlogen en natuurrampen (gezamenlijk “Force Majeure”). De Bezoeker gaat ermee akkoord, begrijpt en erkent dat Grassrootz niet aansprakelijk is voor enige vertraging of annulering van een project als gevolg van overmacht.


Belangrijke informatie

9.1 Voorwaarden De omstandigheden in Afrika zijn niet dezelfde als die in ontwikkelde landen en de normen voor dienstverlening, medische voorzieningen, veiligheid en beveiliging kunnen vaak lager zijn dan die in uw eigen land. Houd er rekening mee dat de wet- en regelgeving van het land waarin de diensten worden verleend van toepassing is op uw vakantiearrangementen en niet op die van uw eigen land.

9.2 Cultuur en gebruiken De bezoeker(s) begrijpt, respecteert en volgt hierbij de lokale cultuur en gebruiken tijdens hun verblijf in Oeganda.

9.3 Visa Grassrootz verzorgt geen andere regelingen voor de afgifte van visa.

Diverse bepalingen

10.1 Klachten Eventuele klachten met betrekking tot de safari kunnen direct onder de aandacht worden gebracht van de Reisleider en/of Grassrootz
+31(0) 616649927 zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen om de zaak recht te zetten. Als je aan het einde van de tour echter nog steeds van mening bent dat je een gegronde klacht hebt, moet je Grassrootz binnen 14 dagen na het einde van je safari schriftelijk op de hoogte stellen.

10.2 Deelbaarheid Waar wettelijk mogelijk, zal elke bepaling van deze Overeenkomst op een zodanige manier worden geïnterpreteerd dat deze geldig, effectief en afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving volgens de uitdrukkelijke voorwaarden ervan, maar als een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank als wettelijk verboden of ongeldig wordt beschouwd onder de toepasselijke wetgeving, zal een dergelijke bepaling alleen ongeldig zijn voor zover een dergelijk verbod of ongeldig is, zonder de rest van dergelijke bepalingen of een van de overige bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig te maken, die volledig van kracht blijven zonder genoemde ongeldige bepalingen. Verder zijn alle bepalingen die vereist zijn door de Oegandese wet opgenomen in deze Overeenkomst.

10.3 Arbitrage Alle juridische procedures die voortvloeien uit deze Overeenkomst zullen worden beslecht door middel van bindende arbitrage, uitgevoerd in de rechtbanken in Kampala, Oeganda.

10.4 Rechtskeuze Deze Overeenkomst en de transacties die in het kader van deze Overeenkomst worden overwogen, worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en beheerst door de wetten van de Republiek Oeganda, zonder uitvoering te geven aan conflicterende rechtsbeginselen.